REGULAMIN SKLEPU EKOLEKO.EU

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym ekoleko.eu, prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.ekoleko.eu., zwanym dalej Sklepem Internetowym. Sprzedającym jest firma LEKO Tomasz Krystyniak, ul. Ślimaka 34, 04-862 Warszawa.NIP: 952-197-06-22, Regon: 142224034, zwana także zamiennie Usługodawcą.

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 4. Towar– rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu Sklepu Internetowego.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ekoleko.eu
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed złożeniem Zamówienia.
 3. Sklep internetowy www.ekoleko.eu prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.ekoleko.eu są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, z zainstalowaną przeglądarką internetową i rozdzielczością nie mniejszą niż 640x480 pikseli.
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub drogą mailową na adres sklep@ekoleko.eu.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową Sprzedającego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail, a Sprzedający potwierdzi przyjęcie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia, o czym niezwłocznie powiadomi Klienta na adres e-mail wskazany przez Klienta lub w inny sposób zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez Klienta.
 6. Klient niniejszym wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedającego faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 9. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania płatności z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych wskazanego na stronie www Sklepu Internetowego lub wyborem opcji przesyłka „pobraniowa”.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar dostarczany jest za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich i pocztowych. Istnieje także możliwość osobistego odbioru Towarów.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronie www Sklepu Internetowego, liczonym od dnia wskazanego w § 3 ust. 9 powyżej.
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu dostępnym na stronie www Sklepu Internetowego. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link warunki dostawy”.

§ 5 Płatności

 1. Na życzenie Klienta, Sprzedający wystawia fakturę VAT.
 2. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze Towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych wskazanego na stronie www Sklepu Internetowego (Dotpay) lub przelewem na konto bankowe sklepu.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór jest zamieszczony na stronie www Sklepu Internetowego, w formie pisemnej poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedającego wskazany w niniejszym Regulaminie lub poprzez przesłanie skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail sklep@ekoleko.eu lub w jakiejkolwiek innej formie wyrażającej wolę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Usługodawcy. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności na rzecz Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej nadania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot Towaru następuje na koszt Klienta.

§ 7 Procedura reklamacji

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną.
 2. W przypadku, gdy Towar ma wadę fizyczną, zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w tym m.in. art. 556 – 576.
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 4. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
 5. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
 6. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania, o których mowa w pkt 3-4 powyżej. Pismo reklamacyjne Klient może przekazać Sprzedającemu bezpośrednio na adres Sprzedającego lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail sklep@ekoleko.eu.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia, o których mowa w pkt 3-4 powyżej, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy Towar do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w Umowie Sprzedaży - do miejsca, w którym Towar został wydany Klientowi.
 8. Reklamacja powinna być rozpatrzona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego.
 9. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
 2. Klient może zapoznać się z dodatkowymi informacjami na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dodatkowe informacje zawarte są w Polityce Prywatności sklepu internetowego ekoleko.eu dostępnej w każdej chwili pod linkiem Polityka Prywatności” na stronie ekoleko.eu.

§ 9 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu Internetowego, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Data opublikowania Regulaminu: 24.05.2018 r.